អ្វីដែលយើងធ្វើ
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” ប្តេជ្ញាជួយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់អភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មី និង លើកកម្ពស់ធុរកិច្ចឌីជីថល ដោយផ្តោតលើមុខព្រួញសំខាន់ចំនួនប្រាំ គឺ៖ ការ​បណ្ដុះ​គាំទ្រ​ធុរកិច្ច​ថ្មី​, សហគមន៍, ថ្នាលឌីជីថល, ការស្រាវជ្រាវ និង កម្មវិធីបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស។
ការ​បណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី
ការ​បណ្ដុះធុរកិច្ច​ថ្មី​ឌីជីថលឲ្យទៅជាអាជីវកម្ម ដែលទទួលបានជោគជ័យ និង ប្រកបដោយចីរភាព តាមរយៈកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្ម។
សហគមន៍
ការបង្កើនអន្តរកម្មក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង តាមរយៈកម្មវិធីសហគមន៍ផ្សេងៗដូចជា៖ ការជួបជុំ, ការពិភាក្សា, វីដេអូឯកសារ, សកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព, និង កម្មវិធីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។
ថ្នាលឌីជីថល
ការបង្កើតថ្នាលឌីជីថល ដំណោះស្រាយ និង សេវាកម្ម ដែលធុរកិច្ចថ្មីអាចភ្ចាប់ចូលទៅប្រើ់ប្រាស់ ក៏ដូចជាអាចស្វែងរកធនធានផ្សេងៗ និង វិនិយោគិនផងដែរ។
ការស្រាវជ្រាវ
ការស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យ និង ព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត និង ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ធុរកិច្ចថ្មី និង តួអង្គពាក់ព័ន្ធអាចប្រើប្រាស់ជាធនធាន។
បរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស
ការពង្រឹងសមត្ថភាពឌីជីថលរបស់សហគ្រាស តាមរយៈការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស ដើម្បីជំរុញឲ្យសហគ្រាសគ្រប់កម្រិតអាចក្លាយជាភ្នាក់ងារដ៏សកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច និង ធុរកិច្ចឌីជីថល។
អំពីកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្ម
យើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មដែលអាចឲ្យធុរកិច្ច​ថ្មីបំប្លែងគំនិតដ៏រឹងមាំមួយទៅជាផលិតផលអប្បបរមា (MVP)។ កម្មវិធីទាំងនេះក៏ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និង ការណែនាំដើម្បីជំរុញការបង្កើតនវានុវត្តន៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យនេះ។

digital platform accelerator
កម្មវិធី​ពន្លឿន​អាជីវកម្ម​ថ្នាល​ឌីជីថល​ គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដែលគាំ​ទ្រ​ដល់​ក្រុម​ធុរកិច្ចថ្មី​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​គំរូ​អាជីវកម្មឌីជីថលប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ សម្រាប់សហគ្រាសធុន​មីក្រូ​ តូច​ និង ​មធ្យម ក្នុងការចាប់យកដំណោះស្រាយឌីជីថលយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម (បរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស)។
digital platform accelerator
ជាធម្មតា សហគ្រិនធ្វើការបង្ហាញអំពីគំនិតធុរកិច្ចថ្មីរបស់ពួកគេទៅកាន់នាយកប្រតិបត្តិ និង វិនិយោគិននានា។ ដោយឡែក កម្មវិធី RI បានធ្វើការបញ្រ្ចាស់ដោយឲ្យអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នបានចែករំលែកបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ របស់ក្រុមហ៊ុនពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធី «ថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ច្រាស» ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីនវានុវត្តជន។

អំពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍

យើងផ្តល់ជូនកម្មវិធីសហគមន៍ជាច្រើនទំរង់ ដើម្បីជំរុញអន្តរកម្ម ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង។ កម្មវិធីទាំងនេះ មានដូចជា កម្មវិធី Hackathon, ការជួបជុំ, ការពិភាក្សា, វីដេអូឯកសារ, កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព, និង កម្មវិធីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។ កម្មវិធីបែបសហគមន៍នេះ មានគោលដៅបង្កើតជាវេទិកាសម្រាប់ការចែករំលែកចំណេះដឹង ការសហការ និង ការច្នៃប្រឌិតក្នុងចំណោមសមាជិកសហគមន៍ចម្រុះ និង សកម្មរបស់យើង។
ស្វែងយល់បន្ថែម
អំពីខ្លឹមសារឌីជីថល
ខ្លឹមសារឌីជីថលដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានចងក្រងដើម្បីលោកអ្នកអាចទាញយកទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល។
អំពីថ្នាលឌីជីថល
ថ្នាលឌីជីថលផ្សេងៗត្រូវបានបង្កើតឡើងជាឧបករណ៍សម្រាប់គាំទ្រដល់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ច។
ដៃគូក្នុងតំបន់ និង សកល
ការសហការគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យ។ ដូច្នេះហើយ យើងជឿជាក់ថា ដៃគូក្នុងតំបន់ និង សកល គឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពន្លឿនធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជា។